हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक गुनासो प्रणाली

हेटौँडा उपमहानगरपालिका

सार्वजनिक गुनासो र समाधान प्रणाली

प्राप्त गुनासोहरु

(सार्वजनिक गरिएका)

प्राप्त गुनासो सम्बन्धित संख्या विवरण

(हालको आर्थिक बर्षको मात्र)

माध्यमहरु
गुनासोका प्रकारहरु
विभागहरु

गुनासो प्रक्रिया

हेटौँडा उपमहानगरमा रहेका समस्या बारे जानकारी गराउनु हेटौँडावासीको कर्तव्य र अधिकार हो ।